Szybka dostawa | 14 dni na zwrot Sprawdź warunki

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES („POLITYKA PRYWATNOŚCI”)

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Ajoure sp z o.o. Al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów, REGON: 520204711, NIP: 5170419953 KRS: 0000927403
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skontaktowania się za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź zawarcia i wykonywania umowy- bez podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 3. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

  Jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:

– zawarcia i realizacji umowy sprzedaży;

-wysyłanie informacji;

– realizacji działań marketingowych Administratora oraz promocji usług i produktów oferowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także prowadzenie marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą);

– ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/ Panem umową sprzedaży.

 1. Dane zbierane przez Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego to:

– w związku z założeniem konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;

– w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;

– w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu;

– w związku ze świadczeniem usługi newslettera: adres e-mail,

– w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem chatu online: adres e-mail, imię i nazwisko oraz dane zbierane automatycznie takie jak: adres IP, urządzenie, przeglądarka, data i godzina wizyty, system operacyjny, odwiedzone miejsca serwisu oraz czas trwania wizyty, a także innego tego typu informacje

– Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 1. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 2.  Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu przepisów RODO.
 1. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa). W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, płatności elektronicznych, księgowe, hostingowe, informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania, newslettera, marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego.
 2. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  1. do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – administratorzy są zobowiązani do przekazania osobom, których dane będą przetwarzać, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu). Obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych, a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności. Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba, której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
  2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając mi dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsza kopia wydawana będzie bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobierana będzie odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, proszę o poinformowanie Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przeze mnie dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), proszę o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych, aby poinformować innych administratorów, którym przekazywano Państwa dane o konieczności ich usunięcia (w przypadku, jeśli zaistniała konieczność przekazania Państwa danych osobowych innym administratorom, na co wyrazili Państwo uprzednio zgodę). Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę,
   • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
   • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mam żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
   • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych,
   • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
   • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli:
   • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych lub
   • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, aby usuwać dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
   • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. g niniejszego punktu, lub
   • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
  6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przeze mnie danych osobowych, które dotychczas przetwarzałam w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
  8. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – na stronie internetowej nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO,
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszam uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczam, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  1. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na mnie przepisy prawa,
  3. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
  4. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

– dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,

– dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,

– prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,

– dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

– dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

– dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

– rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,

–  tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,

– utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,

– dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,

– zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie internetowym stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google LLC (Google Analitycs) oraz Facebok Inc. (Facebook Pixel). Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Klientów będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności), a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Tabela rozmiarów

 • Biustonosze
 • Majtki
 • Odzież

Aby określić swój rozmiar biustu, weź obwód poniżej klatki piersiowej w cm (odpowiada numerowi w rozmiarze), a następnie obwód klatki piersiowej w cm (odpowiada rozmiarowi litery). Rozmiary na stronie są określone zgodnie z systemem europejskim.

OBWÓD POD BIUSTEM63-67 cm68-72 cm73-77 cm78-82 cm83-87 cm88-92 cm93-97 cm98-102 cm
Rozmiar АOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ77-79 cm82-84 cm87-89 cm92-94 cm97-99 cm102-104 cm107-109 cm112-114 cm
DOBRY ROZMIAR65A70A75A80A85A90A95A100A
Rozmiar BOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ79-81 cm84-86 cm89-91 cm94-96 cm99-101 cm104-106 cm109-111 cm114-116 cm
DOBRY ROZMIAR65B70B75B80B85B90B95B100B
Rozmiar COBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ81-83 cm86-88 cm91-93 cm96-98 cm101-103 cm106-108 cm111-113 cm116-118 cm
DOBRY ROZMIAR65C70C75C80C85C90C95C100C
Rozmiar DOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ83-85 cm88-90 cm93-95 cm98-100 cm103-105 cm108-110 cm113-115 cm118-120 cm
DOBRY ROZMIAR65D70D75D80D85D90D95D100D
Rozmiar EOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ85-87 cm90-92 cm95-97 cm100-102 cm105-107 cm110-112 cm115-117 cm120-122 cm
DOBRY ROZMIAR65E70E75E80E85E90E95E100E
Rozmiar FOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ87-89 cm92-94 cm97-99 cm102-104 cm107-109 cm112-114 cm117-119 cm122-124 cm
DOBRY ROZMIAR65F70F75F80F85F90F95F100F

 

EURFRWEWNUSAOBWÓD W PASIEOBWÓD BIODRA
3436XS26286
3638S46690
3840M67094
4042L87498
4244XL1078102
4446XXL1282106
4648XXXL1486110
4850XXXXL1690114
EUR FR WEWN OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ OBWÓD W PASIE OBWÓD BIODRA
34 36 XS 80 62 86
36 38 S 84 66 90
38 40 M 88 70 94
40 42 L 92 74 98
42 44 XL 96 78 102
44 46 XXL 100 82 106
46 48 XXXL 104 86 110
48 50 XXXXL 108 92 116

Jak prawidłowo dokonać pomiaru?

Wykonaj pomiary za pomocą taśmy mierniczej.

1. Zmierz obwód klatki piersiowej umieszczając taśmę w najbardziej wysuniętym miejscu piersi, równo z sutkami.

2. Zmierz obwód pod klatką piersiową, umieszczając taśmę poniżej piesi.

3. Zmierz obwód ud, umieszczając taśmę na najpełniejszej części uda.