Szybka dostawa | 14 dni na zwrot Sprawdź warunki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowny Kliencie, poniżej znajdziesz zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, a w szczególnych sytuacjach służę szczegółowymi informacjami na interesujący Cię temat. Gdyby któryś z poniższych zapisów wydawał Ci się niejasny lub wzbudził wątpliwości- proszę, napisz na adres mailowy: kontakt@ajoure.eu

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawie o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, zobowiązuję się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest: Ajoure sp. zo.o. z siedzibą w Rzeszowie Al. Józefa Piłsudskiego 17/4 e mail : kontakt@ajoure.eu

DANE KONTAKTOWE

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz kontaktować się na adres email : kontakt@ajoure.eu lub pisemnie na adres: Ajoure sp. zo.o.  Rzeszowie Al. Józefa Piłsudskiego 17/4

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy)
 • wysyłanie informacji (niezbędność przetwarzania danych do prawidłowego wykonywania umowy)
 • realizacja działań marketingowych Administratora oraz promocji usług i produktów oferowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także prowadzenie marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (udzielona zgoda, a niektórych przypadkach także uzasadniony interes Administratora ( np. kontakt w celu uzyskania zgody). W razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu. )
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/ Panem umową (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń)
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji umowy sprzedaży lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 • Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonych celów, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 • Jeżeli przetwarzam dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy- bez podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim w celach o których mowa powyżej/ w celach marketingowych, jeśli wyrażą Państwo zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych.

Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, biurom rachunkowym.

Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

Twoje dane są przetwarzane w programach służących realizacji usług konsultacji dietetycznych, chronionych z należytą starannością.

 • Dane zbierane przez Administratora to: imię, nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP
 • Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu przepisów RODO.

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

 • do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – administratorzy są zobowiązani do przekazania osobom, których dane będą przetwarzać, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu). Obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych, a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności. Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsza kopia wydawana będzie bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobierana będzie odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przeze mnie dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych, aby poinformować innych administratorów, którym przekazywałam Państwa dane o konieczności ich usunięcia (w przypadku jeśli zaistniała konieczność przekazania Państwa danych osobowych innym administratorom, na co wyrazili Państwo uprzednio zgodę).

Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

 • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę,
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mam żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych
 • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych jeżeli:
 • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
 • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abym usuwała te dane osobowe , lub
 • złożyli Państwo sprzeciw, lub
 • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
 • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przeze mnie danych osobowych, które dotychczas przetwarzałam w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
 • nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – na mojej stronie internetowej nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzam Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszam uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 

W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów

przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

Tabela rozmiarów

 • Biustonosze
 • Majtki
 • Odzież

Aby określić swój rozmiar biustu, weź obwód poniżej klatki piersiowej w cm (odpowiada numerowi w rozmiarze), a następnie obwód klatki piersiowej w cm (odpowiada rozmiarowi litery). Rozmiary na stronie są określone zgodnie z systemem europejskim.

OBWÓD POD BIUSTEM63-67 cm68-72 cm73-77 cm78-82 cm83-87 cm88-92 cm93-97 cm98-102 cm
Rozmiar АOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ77-79 cm82-84 cm87-89 cm92-94 cm97-99 cm102-104 cm107-109 cm112-114 cm
DOBRY ROZMIAR65A70A75A80A85A90A95A100A
Rozmiar BOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ79-81 cm84-86 cm89-91 cm94-96 cm99-101 cm104-106 cm109-111 cm114-116 cm
DOBRY ROZMIAR65B70B75B80B85B90B95B100B
Rozmiar COBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ81-83 cm86-88 cm91-93 cm96-98 cm101-103 cm106-108 cm111-113 cm116-118 cm
DOBRY ROZMIAR65C70C75C80C85C90C95C100C
Rozmiar DOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ83-85 cm88-90 cm93-95 cm98-100 cm103-105 cm108-110 cm113-115 cm118-120 cm
DOBRY ROZMIAR65D70D75D80D85D90D95D100D
Rozmiar EOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ85-87 cm90-92 cm95-97 cm100-102 cm105-107 cm110-112 cm115-117 cm120-122 cm
DOBRY ROZMIAR65E70E75E80E85E90E95E100E
Rozmiar FOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ87-89 cm92-94 cm97-99 cm102-104 cm107-109 cm112-114 cm117-119 cm122-124 cm
DOBRY ROZMIAR65F70F75F80F85F90F95F100F

 

EURFRWEWNUSAOBWÓD W PASIEOBWÓD BIODRA
3436XS26286
3638S46690
3840M67094
4042L87498
4244XL1078102
4446XXL1282106
4648XXXL1486110
4850XXXXL1690114
EUR FR WEWN OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ OBWÓD W PASIE OBWÓD BIODRA
34 36 XS 80 62 86
36 38 S 84 66 90
38 40 M 88 70 94
40 42 L 92 74 98
42 44 XL 96 78 102
44 46 XXL 100 82 106
46 48 XXXL 104 86 110
48 50 XXXXL 108 92 116

Jak prawidłowo dokonać pomiaru?

Wykonaj pomiary za pomocą taśmy mierniczej.

1. Zmierz obwód klatki piersiowej umieszczając taśmę w najbardziej wysuniętym miejscu piersi, równo z sutkami.

2. Zmierz obwód pod klatką piersiową, umieszczając taśmę poniżej piesi.

3. Zmierz obwód ud, umieszczając taśmę na najpełniejszej części uda.