Szybka dostawa | 14 dni na zwrot Sprawdź warunki

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Spis treści:

 • 1 Definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Konto Klienta
 • 4 Zamówienia
 • 5 Płatność i cena
 • 6 Dostawa
 • 7 Odstąpienie od umowy
 • 8 Rękojmia za wady
 • 9 Ochrona Danych Osobowych
 • 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 11 Postanowienia końcowe

1.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1) Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://ajoure.eu

2) Sprzedawca –AJOURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17 / 4, 35-074 RZESZÓW REGON: 520204711, NIP: 5170419953 KRS: 0000927403;

3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,

4) Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta;

5) Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;

6) Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;

7) Konto klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;

8) Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

9) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

10) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.

11) Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów Produktów i zawierania Umów sprzedaży;

12) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy;

13) Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;

14) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

15) Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;

16) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;

17) RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

18) Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online Przelewy24 – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz dostawca usługi płatności online Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://ajoure.eu prowadzony jest przez spółkę pod firmą AJOURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17 / 4, 35-074 RZESZÓW REGON: 520204711, NIP: 5170419953 KRS: 0000927403, adres email: kontakt@ajoure.eu.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://ajoure.eu/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną.
 8. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 9. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 10. a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 11. b) mediację,
 12. c) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 13. d) zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
 14. e) skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

3.Konto Klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu Rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe i kontaktowe.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z formularza Zamówienia.
 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

4.Zamówienia

 1. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia Zamówienia:

1) złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem Konta klienta,

2) złożenie Zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia.

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 2. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.
 5. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”. Wiadomość ta będzie potwierdzała otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta, czyli zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Następnie Sprzedawca prześle do Klienta wiadomość z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji, terminie wysyłki i rozpoczęciu realizacji Zamówienia, zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części, wówczas prześle do niego wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i anulowaniu Zamówienia w całości lub części. W zakresie, w którym Zamówienie zostało anulowani Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
 9. W przypadku odmowy przyjęcia oferty i anulowania Zamówienia Sprzedawca dokona niezwłocznego zwrotu dokonanych przez Klienta płatności tytułem złożonego Zamówienia, w całości lub w części w jakiej Sprzedawca odmówił przyjęcia oferty i anulował Zamówienie. W przypadku odmowy przyjęcia oferty i anulowania Zamówienia w części przez Sprzedawcę, Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w całości, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 10. Wraz z informacją potwierdzającą złożenie Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi załączniki w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru formularza reklamacji.

5.Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób:
 2. a) gotówką (za pobraniem) w momencie dostarczenia Produktu przez dostawcę,
 3. b) płatność online lub kartą płatniczą za pośrednictwem wybranego Operatora płatności,
 4. c) przedpłata na konto bankowe nr Rachunek bieżący w PLN 89 1050 1562 1000 0090 3258 2786 oraz Rachunek bieżący w EUR 67 1050 1562 1000 0090 3258 2794.
 5. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.
 6. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu przed dodaniem do Koszyka nie zawiera kosztów przesyłki.

6.Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Dostawy odbywają się w dni robocze.
 2. Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego przy składaniu zamówienia.
 3. Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta albo odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli Kupującym jest Konsument.
 4. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 5. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 6. W przypadku Zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej.

7.Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: AJOURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17 / 4, 35-074 RZESZÓW lub e mailem na adres: kontakt@ajoure.eu.
 5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres: AJOURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17 / 4.
 8. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.Rękojmia za wady

 1. Wobec Klienta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: AJOURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17 / 4, 35-074 RZESZÓW lub e mail: kontakt@ajoure.eu.
 3. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:

1) imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;

2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;

3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

9.Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://ajoure.eu/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

10.Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

1) założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;

2) umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;

3) umożliwienie korzystania z Koszyka;

4) Newsletter;

5) udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;

6) umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:

1) komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;

2) dostęp do sieci Internet;

3) dostęp do poczty elektronicznej;

4) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.

 1. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 4. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Klient może również od umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w § 6.
 5. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę drogą mailową na adres poczty elektronicznej: kontakt@ajoure.eu lub pisemnie na adres: AJOURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17 / 4, 35-074 RZESZÓW.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

11.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2022r
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Przedsiębiorców na prawach konsumenta, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 5. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 7. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 9. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Tabela rozmiarów

 • Biustonosze
 • Majtki
 • Odzież

Aby określić swój rozmiar biustu, weź obwód poniżej klatki piersiowej w cm (odpowiada numerowi w rozmiarze), a następnie obwód klatki piersiowej w cm (odpowiada rozmiarowi litery). Rozmiary na stronie są określone zgodnie z systemem europejskim.

OBWÓD POD BIUSTEM63-67 cm68-72 cm73-77 cm78-82 cm83-87 cm88-92 cm93-97 cm98-102 cm
Rozmiar АOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ77-79 cm82-84 cm87-89 cm92-94 cm97-99 cm102-104 cm107-109 cm112-114 cm
DOBRY ROZMIAR65A70A75A80A85A90A95A100A
Rozmiar BOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ79-81 cm84-86 cm89-91 cm94-96 cm99-101 cm104-106 cm109-111 cm114-116 cm
DOBRY ROZMIAR65B70B75B80B85B90B95B100B
Rozmiar COBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ81-83 cm86-88 cm91-93 cm96-98 cm101-103 cm106-108 cm111-113 cm116-118 cm
DOBRY ROZMIAR65C70C75C80C85C90C95C100C
Rozmiar DOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ83-85 cm88-90 cm93-95 cm98-100 cm103-105 cm108-110 cm113-115 cm118-120 cm
DOBRY ROZMIAR65D70D75D80D85D90D95D100D
Rozmiar EOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ85-87 cm90-92 cm95-97 cm100-102 cm105-107 cm110-112 cm115-117 cm120-122 cm
DOBRY ROZMIAR65E70E75E80E85E90E95E100E
Rozmiar FOBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ87-89 cm92-94 cm97-99 cm102-104 cm107-109 cm112-114 cm117-119 cm122-124 cm
DOBRY ROZMIAR65F70F75F80F85F90F95F100F

 

EURFRWEWNUSAOBWÓD W PASIEOBWÓD BIODRA
3436XS26286
3638S46690
3840M67094
4042L87498
4244XL1078102
4446XXL1282106
4648XXXL1486110
4850XXXXL1690114
EUR FR WEWN OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ OBWÓD W PASIE OBWÓD BIODRA
34 36 XS 80 62 86
36 38 S 84 66 90
38 40 M 88 70 94
40 42 L 92 74 98
42 44 XL 96 78 102
44 46 XXL 100 82 106
46 48 XXXL 104 86 110
48 50 XXXXL 108 92 116

Jak prawidłowo dokonać pomiaru?

Wykonaj pomiary za pomocą taśmy mierniczej.

1. Zmierz obwód klatki piersiowej umieszczając taśmę w najbardziej wysuniętym miejscu piersi, równo z sutkami.

2. Zmierz obwód pod klatką piersiową, umieszczając taśmę poniżej piesi.

3. Zmierz obwód ud, umieszczając taśmę na najpełniejszej części uda.